Tietoa ESR:stä

ESR on Euroopalle kriittinen apuväline, jonka tarkoitus on tukea yrityksiä uuden työn luomisessa sekä ihmisiä parempien työpaikkojen saamisessa. Lisäksi Euroopan sosiaalirahastolle on tärkeää varmistaa, että kaikki EU-kansalaiset omaavat mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet löytää töitä. Tavoitteisiin päästään panostamalla eurooppalaisiin – työntekijöihin, nuoriin ja kaikkiin työnhakijoihin. ESR:n vuotuinen myöntämä tuki on 10 miljardia euroa miljoonien eurooppalaisten ja erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten työnäkymien edistämiseen.

Euroopan unioni on sitoutunut luomaan enemmän ja ennen kaikkea parempia työpaikkoja. Eurooppa 2020 -strategian ydintavoitteita ovat älykkään, kestävän ja osallistavan talouskasvun luominen Euroopan unioniin. Nykyinen taloustilanne yhdistettynä koronapandemian luomaan epävarmuuteen tekee haasteesta entistä vaativamman. Tämä koskee erityisesti työttömyyden lisääntymistä ja köyhyyden pahenemista.

Mitä ESR painottaa?

Ensimmäinen painopiste on kannustaa työntekijöitä parantamaan sopeutumiskykyään erilaisiin toimintatapoihin uusien taitojen avulla.

Toinen painopiste on keskittyä työhön pääsyn helpottamiseen:

autetaan nuoria siirtymään koulusta työelämään
koulutetaan vähän koulutettuja työnhakijoita.

Suuri osa monista ESR-projekteista liittyy ammatilliseen koulutukseen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuteen.

Kolmas painopiste on keksittyä auttamaan epäedullisessa asemassa olevia ryhmiä saamaan töitä. Talouskriisin vuoksi työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien työpaikkojen löytämiseen työttömäksi jääneille panostetaan aiempaa enemmän.

ESR:n toiminta-alue

ESR rahoittaa kymmeniätuhansia paikallisia, alueellisia ja kansallisia työllistymiseen liittyviä hankkeita kaikkialla Euroopassa: erilaisia hankkeita pienistä yksittäisen asuinalueen hyväntekeväisyyshankkeista koko maan kattaviin hankkeisiin, joilla edistetään koko väestön ammatillista koulutusta.

ESR-projektien luonne, laajuus ja tavoitteet vaihtelevat suuresti. Projekteilla on lisäksi monia erilaisia kohderyhmiä. Hankkeet on suunnattu koulutusjärjestelmiin, opettajille ja koululaisille, nuorille tai hieman iäkkäämmille työnhakijoille ja taustaltaan hyvin erilaisille mahdollisille tuleville yrittäjille. ESR keskittyy ihmisiin.

Miten ESR toimii?

Kukin jäsenvaltio sopii yhdessä Euroopan komission kanssa yhden tai useamman toimenpideohjelman ESR-rahoituksesta seitsemän vuoden rahoituskaudeksi. Toimenpideohjelmissa asetetaan ESR-toimien painopisteet ja niiden tavoitteet.

Euroopan sosiaalirahaston toimintaa suunnitellaan ja sen toimia pannaan täytäntöön Euroopan komission sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten välisenä kumppanuutena. ESR-strategiaa ovat mukana suunnittelemassa ja sen täytäntöönpanoa valvomassa myös monia muita tahoja, kuten kansalaisjärjestöjä ja työntekijäjärjestöjä. Kumppanuus on paras tapa varmistaa, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja niillä täytetään kulloisenkin alueen tai yhteisön tarpeita.

Aluekohtainen rahoitus

ESR-rahoituksen taso ja rahoitettujen hankkeiden luonne vaihtelevat alueiden suhteellisen varallisuustason mukaan. EU-alueet jaetaan kolmeen rahoitusluokkaan EU:n keskiarvoon verratun, henkeä kohden lasketun BKT:n mukaan.

ESR+

ESR+:n tavoitteena on tukea jäsenvaltioita koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin ratkaisemisessa, korkean työllisyystason, oikeudenmukaisen sosiaaliturvan sekä ammattitaitoisen ja joustavan työvoiman saavuttamisessa. Päätavoitteena on valmistaa jäsenmaat siirtymään vihreään ja digitaaliseen talouteen.

ESR+ rahoittaa periaatteiden täytäntöönpanoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista työllisyyden, koulutuksen ja taitojen sekä sosiaalisen osallisuuden alalla toteutettavilla toimilla.

Lue lisää uuden ja vahvemman ESR+:n tavoitteista (tällä hetkellä englanniksi):